Algemene Voorwaarden

 1. Powerwalkingclub Huizen behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 2. Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalkingclub Huizen is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 3. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub Huizen niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub Huizen georganiseerde activiteiten.
 4. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 5. Powerwalkingclub Huizen behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 6. Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub Huizen.
 7. De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeld bij de tarieven.
 8. Foto en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal.
 9. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub Huizen bewaard zullen worden. Powerwalkingclub Huizen verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage noch verkocht zullen worden aan derden met het oog op de privacywetgeving.
 10. Bij het aangaan van een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 11. Door mee te doen met een (proef)les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.